Waterkwaliteit nog beter

De afgelopen jaren is geconstateerd dat de waterkwaliteit in Nederland niet op orde is. De kwaliteit is weliswaar verbeterd, maar met name de concentraties van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen overschrijden op verschillende plekken de normen. Ook is er extra aandacht nodig voor nieuwe stoffen als medicijnresten, zwerfafval en microplastics die een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. De Algemene Vergadering heeft in 2017 besloten dat een intensivering nodig is op grip te krijgen op de waterkwaliteit.

Zo is de aanpak van nieuwe stoffen (medicijnresten, zwerfafval/microplastics en antibioticaresistentie) vastgesteld. Het waterschap zet daarbij in op o.a. kennisvergroting, bewustwording van de maatschappij en het uitvoeren van kansrijke (bron)maatregelen. Daarnaast richt het waterschap zich op de beperking van agrarische emissies naar het oppervlaktewater. Voorlichting en advisering spelen hierbij een belangrijke rol. Via het actieplan Bodem en Water is de afgelopen jaren de “kopgroep” van agrariërs in beweging gebracht. De komende tijd richt het waterschap zich op het in beweging krijgen van het “peloton”. Daarnaast draagt het waterschap bij aan gebiedsgerichte pilots om agrariërs ertoe aan te zetten zelf effectieve maatregelen te nemen.