Inleiding
In deze paragraaf wordt onder andere ingegaan op de in de begroting opgenomen salarisontwikkeling, inflatie en overige uitgangspunten die voor lastenstijgingen dan wel batenstijgingen en batendalingen zijn gehanteerd en die deels aan de geraamde bedragen ten grondslag liggen.

Tabel. Algemene grondslagen

Omschrijving

Grondslag

Lonen (incl. sociale lasten)

2,50%

Prijzen

1,25% - 1,50%

Rekenrente

2,25%

Lonen
Bij de loonontwikkelingen is rekening gehouden met een stijging van 2,50%. Dit percentage is gebaseerd op de prognose van het Centraal Economisch Planbureau (CPB) en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals weergegeven in de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Prijzen
Bij de prijsontwikkelingen is voor het jaar 2018 rekening gehouden met een stijging van 1,25%. Dit percentage is o.a. gebaseerd op de cijfers afkomstig van het CPB en CBS. Voor de jaren na 2018 is rekening gehouden met een ontwikkeling van 1,5%.

Rekenrente
De rekenrente wordt in 2018 gesteld op 2,25%. Dit percentage is gebaseerd op de rente van reeds afgesloten leningen (het overgrote deel), de verwachte rente op nieuw af te sluiten langlopende leningen en de verwachte rente over het rekeningcourantsaldo.

Investeringen
Naast prijscompensatie spelen ontwikkelingen in de markt en aanbestedingsresultaten een belangrijke rol in de raming van een investering. Er wordt bij de jaarlijkse actualisatie van het investeringsplan daarom – rekening houdend met al deze factoren – een zo reëel mogelijke inschatting gemaakt van de investering naar het prijspeil van het komende begrotingsjaar.

Activabeleid
Op 7 juli 2017 heeft de AV ingestemd met het nieuwe activabeleid. Als gevolg hiervan zullen vanaf 2018 geen kosten van interne uren en (bouw)rente meer aan investeringen worden toegerekend. Daarnaast wordt op de grondaankopen voor de aanleg van duurzame oevers uitgegaan van een duurzame waardevermindering van 80% (voorheen was dit 50%). Deze duurzame waardevermindering leidt ook tot een eenmalige afwaardering van de waarde van gronden van ca. € 1,5 miljoen die gedekt zal worden uit de algemene reserve voor de watersysteemtaak en (het vaste deel van) de egalisatiereserve.