De sturing binnen Waterschap Zuiderzeeland wordt ondersteund door een planning en control (P&C) cyclus. Het waterschap hanteert daarvoor een bestuurlijk planning en controlmodel. Dit betekent dat de sturing is georiënteerd op het realiseren van effecten in het beheergebied. Hiermee hangt samen dat de sturing niet primair financieel van aard is, maar juist op inhoud en kwaliteit focust. Dit vereist dat het bestuur de relatie effect-doel-middel constant in beeld heeft. Waarom willen we dit en waarom willen we niet iets anders? Wat bereiken we hiermee? Prioriteiten kunnen in dit licht worden gesteld. De antwoorden op deze vragen worden in bestuursbesluiten aan het bestuur voorgelegd. De bestuursbesluiten zijn richtinggevend voor de uitvoering van het beleid.

Daarnaast is binnen de P&C-cyclus een aantal instrumenten gedefinieerd die op vaste momenten over diverse onderwerpen inzicht geven en aanleiding kunnen zijn voor bijsturing. In onderstaande figuur is schematisch de bestuurlijke planning en controlcyclus weergegeven met de bijbehorende P&C-instrumenten.

Planning en controlcyclus Waterschap Zuiderzeeland

Planning en controlinstrumenten in relatie tot het begrotingsproces:

Instrument

Rol bestuur

Bestuursprogramma / collegeprogramma

Prioriteren en accenten zetten voor bestuursperiode

Bestuursbesluiten

Sturen en kaders stellen

Voorjaarsnota

Kaders stellen voor de komende meerjarenbegroting

Investeringsplan

Inzicht in het investeringsprogramma en -volume voor de komende jaren en de omvang van de kapitaallasten zoals opgenomen in de voorjaarsnota

Meerjarenbegroting

Integrale afweging van de doelen en inzet van het waterschap voor de komende periode maken en basis voor uitvoering vaststellen

Jaarbegroting

Vaststellen van de basis voor de uitvoering van de beleidsplannen en het reguliere beheer in het begrotingsjaar (toetsingskader voor de AV))

Beheerbegroting

Basis voor de uitvoering van met name het reguliere beheer (toetsingskader voor DenH)