Wat willen wij bereiken

Programma Algemeen
Het programma Algemeen omvat de doelen en activiteiten die ten dienste staan aan en essentieel zijn voor een goede uitvoering van de primaire taken van het waterschap, maar niet uitsluitend vallen onder een van de programma’s Waterveiligheid, Voldoende Water of Schoon Water. Het gaat dan onder andere om onderwerpen als bestuur en communicatie, vergunningverlening, de calamiteitenzorg, de belastinginning en de ondersteunende diensten. Doordat het waterschap haar taakuitvoering steeds meer vanuit een integrale blik benadert, omvat het programma Algemeen in toenemende mate ook grote gebieds- en organisatiebrede projecten en activiteiten. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan de realisatie van de verduurzamingsdoelstellingen van het waterschap en de advisering bij de ontwikkeling van Oosterwold. Het programma Algemeen is ingedeeld in een viertal subprogramma’s:

  • Functionele overheid

Als dienstverlenende en meedenkende partner die de belangen van het water behartigt, gaat het waterschap weloverwogen om met maatschappelijke belangen en de belangen van derden. Het bestuur van het waterschap handelt open en transparant en staat in verbinding met de samenleving. Zuiderzeeland stelt de relatie met inwoners en bedrijven in zijn gebied centraal en geeft hier verder betekenis en invulling aan.

  • Omgeving & organisatie

Waterschap Zuiderzeeland is een flexibele organisatie, die zich actief beweegt in de veranderde omgeving. Het waterschap gaat actief aan de slag met het leggen van nieuwe verbindingen en het versterken van relaties. De omgeving ziet het waterschap als een inspirerende partner, waarmee men graag wil samenwerken. Het waterschap heeft oog voor de belangen van de omgeving en draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Het waterschap biedt ruimte voor het genereren van ideeën en het stimuleert toepassingsgerichte innovatie die leidt tot meer efficiency, kwaliteit en duurzaamheid.

  • Water en Ruimte

Waterschap Zuiderzeeland streeft naar een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Flevoland.

  • Bedrijfsvoering

Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor een optimale inzet van mensen en middelen om de gestelde doelen te realiseren. Het waterschap streeft naar het behouden van zijn financieel gezonde positie. Dit doet het waterschap vanuit een transparant en maatschappelijk aanvaardbaar financieel beleid. Het waterschap, als moderne werkgever, investeert in zijn medewerkers zodat hun toegevoegde waarde optimaal benut wordt.

€ 25.500.000

34,5 %