Waterschap Zuiderzeeland heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen waaronder gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen.

De verbonden partij voert beleid voor het waterschap uit dat het waterschap ook zelf zou kunnen uitvoeren. Om deze reden is het van belang de ontwikkelingen weer te geven in deze paragraaf verbonden partijen. Uiteraard blijft Waterschap Zuiderzeeland beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen.

Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de NWB bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Eind 2015 heeft S&P de kredietstatus van de NWB verhoogd, waardoor de bank nu weer als AAA-bank wordt beschouwd. Waterschap Zuiderzeeland is in het bezit van 68 van de 58.989 aandelen.

Unie van Waterschappen (UvW)
De UvW behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van de waterschappen voor een goede waterstaatsverzorging binnen het waterschapsbestel. De UvW treedt namens de waterschappen op als vertegenwoordiger naar het parlement, de Rijksoverheid en organisaties als het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de ledenvergadering hebben de voorzitters van de waterschappen zitting.

GR Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)
De heffing en inning van de waterschapsbelastingen liggen in handen van GBLT. Door op het gebied van de inning van belastingen samen te werken met anderen, worden de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk gehouden. In deze gemeenschappelijke regeling nemen zes waterschappen en vier gemeenten deel. Heemraad heer C.A.A.A. Maenhout is namens het waterschap lid van lid van het dagelijks en het algemeen bestuur van GBLT. Vanaf het jaar 2018 zal de heffingstechnologie weer teruggaan naar Waterschap Zuiderzeeland. Dit is ook bij de andere deelnemende waterschappen het geval.

Gemeenschappelijke Regeling Aqualysis
Door chemisch, bacteriologisch en biologisch onderzoek te verrichten is controle op naleving van vergunningen mogelijk, alsmede het beheersen en het beoordelen van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de controle op het zuiveren van afvalwater. Aqualysis verricht als waterlaboratorium het hydrobiologisch, bacteriologisch en chemisch onderzoekswerk voor vijf waterschappen. De samenwerking rond het laboratorium Aqualysis borgt voor de langere termijn kwaliteit, continuïteit en kosteneffectiviteit in het laboratoriumonderzoek. Heemraad A.J.M. Schelwald – van der Kley is namens het waterschap voorzitter van de GR Aqualysis.

Gemeenschappelijke Regeling Het Flevolands Archief
Een gedeelte van het archief is ondergebracht bij Het Flevolands Archief. Dit is een gemeenschappelijke regeling die gestart is per 1 juli 2017 vanuit de voormalige Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land. In deze gemeenschappelijke regeling nemen verschillende gemeenten, de provincie Flevoland, het Rijk en Waterschap Zuiderzeeland deel. Het Flevolands Archief beheert de historische archieven van de aangesloten overheidsinstellingen. Namens het waterschap is Heemraad C.A.A.A. Maenhout lid van het Algemeen Bestuur.

Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis
In de GR Het Waterschapshuis (HWH) werken de waterschappen samen op het gebied van ICT. In 2015 is de gemeenschappelijke regeling in nieuwe vorm verdergegaan. De deelnemers worden beter in staat gesteld om te kiezen in welke programma’s ze wel of niet willen deelnemen en hier dan ook wel of niet voor te betalen.

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. De kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch en sociaalwetenschappelijk gebied. De STOWA draagt bij aan kennisvergroting van het waterschap over het waterbeheer. Daarnaast ondersteunt STOWA in een aantal gevallen intern onderzoek door ons waterschap. Heemraad A.J.M. Schelwald - Van der Kley is bestuurslid in het bestuur van de stichting.