Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Het EMU-saldo van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale overheid. Om inzicht te geven in het verwachte EMU-saldo van de lokale overheid is weergave van het saldo een verplicht onderdeel. De cijfers worden daarnaast verstrekt aan het CBS. Sturing op het EMU-saldo is van belang in verband met de Wet houdbare overheidsfinanciën.

In het verleden was het deel van de lokale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) in totaal 0,5% van het maximale EMU-tekort van 3%. Het kabinet heeft in het jaar 2013 aangegeven dat het EMU-saldo moet gaan dalen, waardoor ook het genoemde percentage van 0,5% zal moeten dalen. Door de lange onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet zijn er nog geen vorderingen gemaakt op het gebied van de verdeling van het EMU-tekort voor het jaar 2018 en is het tekort daarom nog niet over de verschillende lokale overheden verdeeld. De Unie van Waterschappen adviseert om voor het jaar 2018 te werken met indicatieve waarden.

De Unie van Waterschappen heeft de financiële ruimte voor het komend jaar voor de lokale overheden indicatief bepaald op 0,3%. De ruimte voor de waterschappen is hierbij indicatief bepaald op 0,06%. Op basis hiervan heeft de Unie van Waterschappen indicatieve waarden bepaald voor de waterschappen. Het maximale EMU-tekort, de zogenaamde (indicatieve) referentiewaarde komt voor Waterschap Zuiderzeeland voor het jaar 2017 uit op € 11,7 miljoen.

Berekening
Hieronder treft u de tabel aan waarin de berekening van het EMU-saldo voor Waterschap Zuiderzeeland is weergegeven.

Tabel. EMU saldo (Bedragen in miljoenen euro’s)

Omschrijving

Begroting
 2018

Begroting
 2019

1

EMU-exploitatiesaldo

- 1,6

- 1,0

2

Invloed investeringen

– netto investeringsuitgaven

- 12,0

- 10,8

+ afschrijvingen

+ 9,9

+ 9,9

3

Invloed voorzieningen

+ toevoeging aan voorziening t.l.v. exploitatie

+ 2,0

+ 2,0

– betalingen rechtstreeks uit voorzieningen

- 2,0

- 2,0

4

Invloed reserves

– betalingen rechtstreeks uit reserves

- 0,3

- 0,3

EMU-saldo

- 4,0

- 2,2