Assetmanagement

Het waterschap krijgt de komende jaren te maken met omvangrijke opgaven. Op het gebied van waterveiligheid zullen waterkeringen versterkt moeten worden om te voldoen aan de nieuwe normeringen. Bij Voldoende Water krijgt het waterschap op termijn te maken met de vervanging van de hoofdgemalen en mogelijke aanpassingen van het watersysteem als gevolg van de verandering van het klimaat. Op het gebied van Schoon Water speelt onder meer de problematiek rondom microplastics en medicijnresten die in steeds grotere mate in het oppervlaktewater voorkomen en op termijn de vervanging van de persleidingen. Al deze opgaven zullen een grote impact op de organisatie en de financiële positie van het waterschap hebben. Een helder inzicht in (de consequenties van) deze opgaven is nodig om tijdig de juiste overwegingen en keuzes te kunnen maken. Om deze reden is het waterschap gestart met de implementatie van strategisch assetmanagement. In 2017 is hiermee een start gemaakt voor het programma Schoon Water en is een nulmeting uitgevoerd. De komende tijd zal dit worden verbreed voor de andere programma’s. Waar mogelijk vindt een verdere verdiepingsslag plaats.