Wat willen wij bereiken

Beoogd effect

Watersysteem op orde en waterpeil juist ingesteld
Het waterschap stemt het waterbeheer optimaal af op de gewenste functies en draagt zorg voor goede afwatering en doorstroming in het beheergebied.

De kans op wateroverlast in het beheergebied is beperkt
Het waterschap wil een robuust watersysteem, waarbij de schade als gevolg van wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij geanticipeerd wordt op langetermijneffecten van bodemdaling en klimaatverandering.

De kans op watertekort in het beheergebied is beperkt
Het waterschap wil een robuust watersysteem, waarbij de schades als gevolg van watertekorten zo veel mogelijk worden voorkomen en waarbij geanticipeerd wordt op langetermijneffecten van klimaatverandering.

€ 19.600.000

26,5 %