In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de dekkingsmiddelen per taak. Het betreft voornamelijk de omslag- en zuiveringsheffing. De omslagen zijn ter financiering van het watersysteem, de zuiveringsheffing ter financiering van de zuiveringen. Daarna wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien.

Lastenontwikkeling komende jaren

De lasten van het waterschap nemen de komende jaren toe. Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de netto lasten per programma en de dekking van deze lasten door de waterschapsbelastingen. De belastingen inclusief het gevoerde beleid op het gebied van kwijtschelding worden behandeld in de paragraaf waterschapsbelastingen.

Tabel. Lastenontwikkeling (bedragen in miljoenen euro’s)

Omschrijving

Realisatie 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Algemeen

20,0

22,7

25,5

26,5

25,9

26,1

Waterveiligheid

6,9

6,9

7,2

6,7

7,5

7,0

Voldoende Water

20,3

19,4

19,6

19,8

20,4

19,9

Schoon Water

20,6

20,3

21,6

22,0

22,3

22,9

Netto lasten

67,8

69,3

73,9

75,0

76,1

75,9

Watersysteemheffing

40,4

42,0

43,2

44,4

45,6

46,9

Verontreinigingsheffing

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Zuiveringsheffing

27,8

27,5

28,5

28,9

29,4

29,8

Waterschapsbelastingen

68,9

70,2

72,4

74,0

75,7

77,4

Exploitatieresultaat

1,1

1,0

- 1,6

- 1,0

- 0,4

1,5

Reserve-inzet

- 0,4

- 1,0

1,6

1,0

0,4

 -1,5

Resultaat na reserve-inzet

0,7

-

-

-

-

-

De verwachte mutatie van de waterschapsbelastingen in de komende jaren is gezien het voorgaande schema als volgt.

Tabel. Verwachte mutatie van de opbrengsten van de waterschapsbelastingen in de komende jaren

Jaar

Watersysteemheffing

2018

2,8%

2019

2,8%

2020

2,8%

2021

2,8%

Tabel. Verwachte tariefsmutatie van de zuiveringsheffing in de komende jaren

Jaar

Zuiveringsheffing

2018

1,1%

2019

0,9%

2020

0,9%

2021

0,9%

Door het scherp begroten van de lasten en de inzet van reserves is het waterschap in staat voor de komende jaren een beperkte ontwikkeling van de waterschapsbelastingen te realiseren. Voor de tariefontwikkeling van de watersysteemheffing is daarbij ook de ontwikkeling van de eenheden van belang (zie paragraaf waterschapsbelastingen).

Post onvoorzien

In de begroting is een post onvoorzien van € 0,1 miljoen opgenomen. Het college van Dijkgraaf en Heemraden is bevoegd een overschrijding van geautoriseerde netto kosten te dekken uit het bedrag voor onvoorzien in de begroting, conform de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie van Waterschap Zuiderzeeland.