Indeling programma's

Sinds 2009 heeft Waterschap Zuiderzeeland een programmabegroting zoals de Waterschapswet voorschrijft. In deze meerjarenbegroting zijn vier programma’s opgenomen:

1. Algemeen
2. Waterveiligheid
3. Voldoende Water
4. Schoon Water

De inhoud van de programma’s is gebaseerd op het strategische beleid uit het Waterbeheerplan 3 (WBP3), het bestuursprogramma 'Duurzaam verbonden; bekend en vertrouwd' en de diverse beleidsplannen die de Algemene Vergadering heeft vastgesteld. De programmabegroting geeft hiermee een overzicht van het actuele beleid. Op basis van dit overzicht maakt de Algemene Vergadering in deze begroting een integrale afweging van doelen, beleid en middeleninzet. De programmabegroting is de basis voor de uitvoering van de beleidsplannen voor de komende vier jaar. De eerste jaarschijf uit de meerjarenbegroting is de jaarbegroting 2018.

Opzet programma’s

De programma’s hebben een vaste opzet. Het eerste deel van het programma gaat in op de vraag: Wat willen we bereiken? In dit onderdeel worden de doelstellingen beschreven. Het tweede deel –Wat gaan we daarvoor doen? - bespreekt de ontwikkelingen die voor het realiseren van de doelstellingen van belang zijn, bijvoorbeeld nieuw beleid of een beleidsintensivering. Het derde deel - Wat mag het kosten? - geeft de netto lasten van het programma weer.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Per programma worden de betreffende netto lasten aangegeven. Deze programmalasten worden bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de watersysteemheffing en zuiveringsheffing de belangrijkste zijn. De algemene dekkingsmiddelen worden in het overzicht programmatotaal en belastingopbrengsten weergegeven.

Paragrafen

Vanaf 2009 schrijft de wetgeving een twaalftal paragrafen als verplicht voor. Deze paragrafen zijn in deze begroting opgenomen, waar de paragraaf bedrijfsvoering ondergebracht is in programma Algemeen en de paragraaf topinkomens in de jaarrekening terugkomt. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de programma’s. De paragrafen zijn onder een apart kopje in deze programmabegroting opgenomen.