Op de Afsluitdijk staat het reliëf met de tekst 'Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst'. Toen in 1916 een watersnoodramp vanuit de Zuiderzee in het gebied boven Amsterdam plaatsvond was de maat vol. De Zuiderzee moest worden getemd; met daarnaast nog de mogelijkheid om land in te polderen om de voedselvoorziening zeker te stellen, waren er in 1918 meer voorstanders dan tegenstanders. De Zuiderzeewet is aangenomen waarin de contouren van de Afsluitdijk en het in te polderen gebied zijn beschreven. De komst van de Afsluitdijk was één van de ontwikkelingen die ervoor heeft gezorgd dat de provincie Flevoland nu zo is, zoals ze is. En in het behoud daarvan heeft het waterschap een grote rol. Het inrichten en opbouwen is van alle dag, naast het beheer en onderhoud in en rondom het water. De provincie Flevoland groeit door, de populatie wordt anders, er komt industrie bij, de wetgeving verandert op verschillende vlakken en er zijn nieuwe technieken die toegepast kunnen worden in water en wegenbouw. Als waterschap bouwen we de komende planperiode aan de toekomst.

De afgelopen jaren heeft het waterschap zich gefocust op het op orde maken van processen, de dialoog vinden met de verschillende spelers en het in kaart brengen van toekomstige opgaven. Al deze werkzaamheden leiden tot een nieuw beeld. Er worden grote investeringen gedaan om toekomstbestendig te zijn en te blijven. Het waterschap gaat verder aan de slag met de nieuwe normen voor de waterkeringen en er worden stappen gezet voor verbetering van de waterkwaliteit.

Het bestuursprogramma ‘Duurzaam verbonden bekend en vertrouwd’ is inmiddels flink op gang. Hierin staat centraal hoe het waterschap tot en met 2019 handelt naar de inwoners, gebiedspartners en overige stakeholders. Een of meerdere overkoepelende thema’s uit het programma Algemeen (participatie, bestuurlijke vernieuwing, interactie, excellente dienstverlening, duurzaamheid en innovatie) omvat(ten) de aandachtsgebieden van het bestuursprogramma. Onderwerpen zoals internationale samenwerking en de aanpak van discrepantie zijn al ingericht en ingebed binnen deze meerjarenbegroting. In de afzonderlijke onderwerpen wordt het verband met het bestuursprogramma genoemd.

Het waterschap is continu op zoek naar mogelijkheden om de taken efficiënter uit te voeren en kostenstijgingen, als gevolg van nieuwe opgaven en ambities, zoveel mogelijk op te vangen vanuit de gedachte “nieuw voor oud”. Ook in deze begroting zijn de lasten die gemoeid zijn met de beleidsintensiveringen deels opgevangen met besparingen. Dit heeft een beperkend effect op de totale tariefstijgingen.

In de highlights wordt een aantal hoogtepunten uit 2018 uitgelicht.