In deze paragraaf wordt ingegaan op de bedragen die rechtstreeks uit voorzieningen kunnen worden onttrokken, alsmede op het beroep dat op de bestemmingsreserves kan worden gedaan.

Onttrekkingen aan voorzieningen
Bij Waterschap Zuiderzeeland zijn de onderstaande voorzieningen opgenomen:

Arbeidsgerelateerde verplichtingen:

  • Pensioenen voormalige bestuurders
  • Personele reorganisatie

Overige voorzieningen:

  • Baggeren

De Algemene Vergadering heeft deze voorzieningen ingesteld voor een vooraf vastgesteld bestedingsdoel. Onttrekkingen aan deze voorzieningen, voor zover passend binnen dit vastgestelde bestedingsdoel, zullen plaatsvinden zonder dat hiervoor nog door de Algemene Vergadering nader toestemming moet worden verleend.

Onttrekkingen aan bestemmingsreserves
Door de Algemene Vergadering zijn de onderstaande bestemmingsreserves ingesteld.

  • Baggeren Almere
  • Stedelijk water
  • Duurzame oevers
  • Buitendijks
  • Huisvesting, ICT en mobiele communicatie
  • Duurzame energie

Conform het vastgestelde beleid zullen er, voordat er gelden kunnen worden onttrokken uit bestemmingsreserves, voorstellen daartoe worden gedaan aan de Algemene Vergadering. Deze voorstellen kunnen bestaan uit jaarplannen of programma’s die uit de reserve worden gedekt of voorstellen voor individuele projecten. Pas na vaststelling van deze voorstellen kunnen gelden uit de bestemmingsreserves worden onttrokken.