In deze paragraaf wordt ingegaan op de principes die zijn gehanteerd bij de toerekening van kosten aan uiteindelijk de kostendragers, dat wil zeggen de wettelijke taken. Waterschap Zuiderzeeland onderscheidt de volgende wettelijke taken:

  • watersysteemtaak;
  • zuiveringstaak.

De programmalasten worden conform onderstaande tabel aan de wettelijke taken toegerekend.

Tabel. Toerekening programmalasten naar wettelijke taak

Programma

Watersysteemtaak

Zuiveringstaak

Algemeen

  • Functionele overheid*

60%

40%

  • Omgeving en organisatie

60%

40%

  • Bedrijfsvoering

Op basis van de directe lasten per taak*

Op basis van de directe lasten per taak***

Waterveiligheid

100%

-

Voldoende Water

100%

-

Schoon Water

  • Goede kansen voor flora en fauna

100%

  • Goede oppervlaktewaterkwaliteit

100%

  • Robuust afvalwatersysteem, doelmatig beheerd en duurzaam ingericht

-

100%

* De netto lasten van ‘Functionele overheid’ komen voor 60% ten laste van de watersysteemtaak en 40% ten lasten van de zuiveringstaak, behalve de lasten van vergunningverlening en handhaving, die direct aan de taken worden toegerekend.
** In de praktijk is dit percentage voor de watersysteemtaak nagenoeg gelijk aan 60%.
***In de praktijk is dit percentage voor de zuiveringstaak nagenoeg gelijk aan 40%.