Inleiding

De financieringsparagraaf in de begroting is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Bij de inrichting van de financieringsfunctie staat beheersing van het renterisico centraal.

Rentevisie

De tarieven in de geld- en kapitaalmarkt bevinden zich op een historisch laag niveau. Het inschatten van deze tarieven is lastig. Het rentepercentage van een nieuw af te sluiten langlopende geldlening is begroot op 2,0% voor het jaar 2018 en 3,0% voor de daarop volgende jaren. Voor de korte rente is rekening gehouden met een percentage van 0,1%.

Schatkistbankieren

Eind 2013 is de Regeling Schatkistbankieren van kracht geworden in het kader waarvan de decentrale overheden hun overtollige middelen, boven een bepaalde drempel, dienen af te storten bij het ministerie van Financiën. Het toetsen of de regeling op de juiste wijze wordt uitgevoerd vindt plaats op kwartaalbasis.

Tabel. Berekening drempel schatkistbankieren 2018 (bedragen x € 1.000.000)

Berekening drempel schatkistbankieren

1.

Begrotingsomvang

77,6

2.

Percentage drempel

0,75%

3.

Drempel schatkistbankieren (1 x 2)

0,58

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel het waterschap kort mag financieren als percentage van de begroting. De totale netto vlottende schuld mag maximaal 23% van het totaal van de lasten van de jaarbegroting bij aanvang van het begrotingsjaar zijn. Bij een bruto begrotingstotaal van ruim € 77,6 miljoen bedraagt de kasgeldlimiet € 17,8 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 30% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.

Tabel. Renterisiconorm (Bedragen in miljoenen euro’s)

Omschrijving

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

(1)

Renteherzieningen

-

-

-

-

(2)

Aflossingen

7,6

6,6

4,6

4,3

(3)

Renterisico (1 + 2)

7,6

6,6

4,6

4,3

(4a)

Bruto begrotingstotaal

77,6

(4b)

Het bij ministeriële regeling
vastgestelde percentage

30%

(4)

Renterisiconorm (4a + 4b)

23,3

(4)

Renterisiconorm

23,3

(3)

Renterisico

- 7,6

(5a)

Ruimte onder
renterisiconorm (4 – 3)

15,7