Tabel. Exploitatiebegroting naar kostensoort (alle bedragen in duizenden euro’s )

Omschrijving

Realisatie
 2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Lasten

4.1

Rente en afschrijvingen

11.925

11.840

12.802

4.2

Personeelslasten

23.446

22.979

24.660

4.3

Goederen en diensten
van derden

35.303

36.695

38.158

4.4

Toevoegingen aan
voorzieningen / onvoorzien

2.363

1.993

1.989

Totaal lasten

73.037

73.507

77.609

Baten

8.1

Financiële baten

1.230

600

600

8.2

Personeelsbaten

59

-

-

8.3

Goederen en diensten
aan derden

1.327

1.668

1.481

8.4

Bijdragen van derden

1.026

1.528

1.607

8.5

Waterschapsbelastingen

68.936

70.247

72.356

8.6

Interne verrekeningen

340

424

-

Totaal baten

72.918

74.467

76.044

Exploitatieresultaat

- 119

960

- 1.565

9.1

Inzet bestemmingsreserves

1.211

-

-

9.2

Inzet tariefegalisatie reserve

- 380

- 960

1.565

Te verdelen resultaat

712

-

-