Ambitie en lastenniveau in balans

De tariefstijgingen van het waterschap zijn in de afgelopen jaren zeer beperkt geweest. Het waterschap heeft dit bereikt door altijd kritisch te kijken naar de begroting, deze zo scherp mogelijk in te richten en daar waar mogelijk besparingen te realiseren.

Zoals al aangegeven (zie kopje assetmanagement) krijgt het waterschap de komende jaren te maken met omvangrijke opgaven op bijvoorbeeld het gebied van waterveiligheid en waterkwaliteit. Bij de voorjaarsnota is reeds geconcludeerd, dat het waterschap vanwege deze omvangrijke opgaven zal toegroeien naar een nieuw lastenniveau.

De gemiddelde stijging van de waterschapslasten voor de huishoudens en bedrijven blijft het komend jaar echter beperkt tot 0,9% en de 1,4%. Voor agrarische bedrijven en natuurorganisaties komt deze stijging gemiddeld net boven de 3% uit.

De laatste jaren heeft het waterschap te maken gehad met een toenemende discrepantie (een toenemend verschil tussen de gemeten binnenkomende vuillast op de afvalwaterzuiveringsinstallaties en de opgelegde vervuilingseenheden via de aanslagoplegging). De huidige discrepantie ligt boven het landelijk gemiddelde. Omdat het waterschap een eerlijke lastenverdeling heel belangrijk vindt, wordt er de komende jaren extra inzet gepleegd op het grip krijgen en waar mogelijk terugdringen van de discrepantie.