Duurzaamheid, innovatie & energie

Waterschap Zuiderzeeland heeft de ambitie om op termijn energieneutraal te worden en omarmt innovaties. Het waterschap investeert de komende jaren om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en heeft hiervoor een Masterplan Duurzame Energie vastgesteld. In de komende jaren wordt onder andere ingezet op zonne-energie. Voor de periode 2020 – 2030 is een investeringsbedrag geraamd van € 10 – 18 miljoen voor windprojecten (€ 3 tot 8 miljoen) en biogasprojecten (€ 6,5 tot 9,5 miljoen). Op dit moment is er kans op deelname in een concreet windproject (Windpark Hanze) dat in 2021 gerealiseerd kan zijn.

Waterschappen hebben de ambitie om op termijn volledig circulair te zijn. Begin 2018 zal de AV in dit kader een voorstel voorgelegd krijgen over grondstofwinning. Op basis van de besluitvorming hierover gaat het waterschap vervolgens aan de slag met het verder uitwerken van kansrijke grondstoffenwinning. Concreet denken we daarbij aan cellulosewinning bij AWZI Zeewolde, een pilot voor Torwash voor de winning van biomassa en fosfaat en het toepassen van maaisel en baggerslib als bodemverbeteraar.