Water in de stad

Het waterbeheer in de stad is een belangrijke taak van het waterschap. Het waterschap ziet daarbij kansen om het waterbewustzijn van bewoners van steden en dorpen te vergroten. De afgelopen tijd is veel aandacht gegaan naar het waterplan Almere en Oosterwold. Deze inzet wordt voortgezet en verbreed naar andere gemeenten en gebieden.

In 2018 wordt een visie ontwikkeld over hoe het waterschap omgaat met zijn omgeving bij opgaven in het stedelijk gebied. Hierbij worden de mogelijke financiële consequenties in beeld gebracht. Bekeken wordt wat de gewenste rol en taak is van het waterschap m.b.t. het waterbeheer in stedelijk gebied. Daarbij wordt gekeken naar de vraag of de kwaliteitsniveaus voor het beheer en onderhoud in stedelijk gebied zoals vastgelegd in de Maatwerkovereenkomsten aangepast moeten worden. Ook worden aspecten als waterbeleving en de verbinding met de samenleving hierbij meegenomen. Voor deze onderwerpen wordt nadrukkelijk de samenwerking met de gemeenten gezocht, waarbij ook de mogelijkheid van een gezamenlijk waterplan met alle gemeenten wordt bekeken.

Mede in het licht van de Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie heeft het waterschap de afgelopen jaren samen met de betrokken gemeenten de klimaatbestendigheid onderzocht in de Noordoostpolder en Lelystad. In de miljoenennota die op 19 september 2017 is gepubliceerd, is de noodzaak tot het in kaart brengen van de klimaatopgaven in stedelijk gebied bevestigd. Daarbij is onder andere aangegeven dat er in alle gemeenten stresstesten uitgevoerd moeten gaan worden in 2018/2019 met betrekking tot de klimaatbestendigheid. Voor het onderdeel water gaan gemeenten en waterschap hier gezamenlijk mee aan de slag. De gevolgen van de klimaatverandering en de Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie hebben overigens niet alleen consequenties voor het stedelijk gebied. Ook in landelijk gebied zal hier de komende tijd de nodige aandacht aan besteed worden.